11 December 2020

Operation: Rädda bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion - men våra vilda trädgårdsmästare är hotade.

En tredjedel av Sveriges 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Orsaken är gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar. Fortgår det kan det få allvarliga konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Vi på Östhammarshem vill dra vårt strå till stacken och anlägger därför blomsterängar och sätter upp insektshotell för att bidra till en bivänlig värld. Vi startar upp detta pilotprojekt i Gimo på tre olika platser. Blomstrar ängarna som tänkt är planen att framöver etablera dem även på de andra orter vi är representerade.

Varför gör vi det här?

Helt enkelt för att läget idag är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Vi vill främja den biologiska mångfalden och bidra till att stärka engagemanget för denna viktiga fråga.

Om ängarna och vad som växer där 

Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation som är både art- och färgrik drar även till sig ett varierat djurliv som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar och gynnar på så vis den biologiska mångfalden.

Ängen innehåller: bl.a. prästkrage, rölleka, axveronika, blåeld, fårsvingel, trift, fjällgröe, borsttåtel, vit fetknopp, gul fetknopp, mongoliskt fetblad, färgkulla, vitklöver, styvmorsviol.

Se hur Du kan bidra hos Naturskyddsfonden

Nu vänder vi trenden tillsammans och räddar bina!