markus-spiske-6MB_jBwteIg-unsplash

Vårt miljöarbete

I egenskap av allmännyttigt bostadsföretag ska hållbarhet genomsyra allt som Stiftelsen Östhammarshem gör.

Vi har ett samhällsansvar

I bostadsföretagens allmännyttiga syfte ingår ett samhällsansvar. I egenskap av allmännyttigt bostadsföretag ska hållbarhet genomsyra allt som Stiftelsen Östhammarshem gör. I det ligger att bidra till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv. Här beskriver vi närmare hur Östhammarshem minskar sin klimatpåverkan och energianvändning, informerar om aktuella projekt samt vad Allmännyttans klimatinitiativ handlar om.

Vi minskar klimatpåverkan

Östhammarshem har sedan lång tid tillbaka fasat ut all oljeanvändning för uppvärmning av våra fastigheter och vår verksamhet är idag till 98,7% fossilfri. Fossilfrihet uppnås när energikällorna el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel är fossilfria.

Läs mer
aaron-burden-6csuZQ9oZcI-unsplash
yusron-el-jihan-oDAU-qh8UPA-unsplash

Allmännyttans klimatinitiativ

Som medlemmar i Sveriges Allmännytta, vår branschorganisation som stöttar och samlar ihop bostadsföretag från hela Sverige, valde vi i juli 2020 att träda in i deras "Klimatinitiativ". Initiativet är ett gemensamt upprop inom allmännyttan, som tar fasta på två övergripande mål - uppsatta för samtliga bostadsföretag att nå om man väljer att gå med i initiativet.

Läs mer

Minskar energianvändningen

Vi har, sedan 2007, minskat vår energianvändning med hela 46 %. Vi har med andra ord gjort mycket, men vi kan och ska göra mer. Idag har vi skapat en arbetsgrupp inom Östhammarshem, Klimatgruppen, för att ytterligare belysa dessa frågor inom förvaltningen.

Läs mer