aaron-burden-dXYE1d08BiY-unsplash

Allmännyttans klimatinitiativ

“En fossilfri allmännytta senast år 2030”

Som medlemmar i Sveriges Allmännytta, vår branschorganisation som stöttar och samlar ihop bostadsföretag från hela Sverige, valde vi i juli 2020 att träda in i deras "Klimatinitiativ". Initiativet är ett gemensamt upprop inom allmännyttan, som tar fasta på två övergripande mål - uppsatta för samtliga bostadsföretag att nå om man väljer att gå med i initiativet. Dessa mål är "En fossilfri allmännytta senast år 2030" samt "30 % lägre energiförbrukning till år 2030". Genom delaktighet i detta gemensamma upprop ges vi möjlighet att ta del av hur de andra bostadsföretagen arbetar med dessa frågor, erfarenhetsutbyten och samverkan, vilket gör det lättare för oss att aktivt arbeta med dessa frågor och nå de mål vi har.

I samband med att vi ingick i initiativet sammanställdes data kring Östhammarshems energipåverkan och utsläpp. Initiativets basår, året från när data räknas, är 2007.

Under 2021 mottog vi en sammanställning kring hur vi ligger till, i vårt arbete mot de uppsatta målen.Sammanställningen påvisar hur Östhammarshem ligger till, hur det går sammantaget för de bostadsföretag som är med samt en omvärldsanalys. Detta är goda riktlinjer för oss att använda för att sätta upp aktivitetspunkter kring vad vi ska arbeta med för att nå målen. Av denna initiala rapportering framgår det att Östhammarshem hittills minskat energianvändningen med hela 46 %, räknat från basåret 2007.

quokkabottles-eJvHyE5YbjE-unsplash
yusron-el-jihan-oDAU-qh8UPA-unsplash