Det är inte godkänt att bygga egna uteplatser invid ens lägenhet. Östhammarshem kan bevilja utbyggnad av ett trädäck, men det måste av hyresgästen säkerställas att man fått godkänt av oss. Saknas godkännande eller att man frångår gällande direktiv om att endast bygga ett trädäck, kan man som hyresgäst bli tvungen att återställa marken. Det är inte godkänt att nedta buskage eller annat tillhörande utemiljön för att möjliggöra sitt bygge. Det är inte heller godkänt, med anledning av bygglovsplikt, att bygga på höjden eller på annan mark än i direkt anslutning till sin lägenhet.
Det åligger även hyresgästen att säkerställa att uteplatsen tas omhand ordentligt, och i de säkerställa att den är ren från skräp och överflödig förvaring samt att den inte används som uppställningsplats för diverse motorfordon.